Fizyka.kopernik.mielec.pl - serwis fizyczny
 
• Mechanika »  Kinematyka, Dynamika, Praca, moc, energia, Grawitacja, Ruch obrotowy, Statyka, Relatywistyka • Fizyka molekularna i ciepło »  Termodynamika, Gazy, Ciecze, Ciała stałe • Elektryczność i magnetyzm »  Elektrostatyka, Pole elektrostatyczne, Prąd elektryczny stały, Magnetyzm, Elektromagnetyzm • Zjawiska falowe »  Ruch drgający i falowy, Akustyka, Drgania i fale elektromagnetyczne, Optyka • Elementy fizyki wpółczesnej »  Dualizm korpuskularno-falowy, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa • Astronomia »  Astronomia • Zagadnienia matematyczne »  Wektory, Pochodna funkcji, Logarytmy • Tablice »  Jednostki wielkości fizycznych, Właściwości fizyczne, Właściwości elektromagnetyczne i  falowe, Stałe fizyczne, Tablice matematyczne • O stronie »  Autorzy, Bibliografia

Definicja logarytmu

Niech a i b będą liczbami dodatnimi oraz .

Logarytmem liczby b przy podstawie a nazywamy wykładnik potęgi, do której należy podnieść podstawę a, aby otrzymać liczbę logarytmowaną b.
Wartość logarytmu może być dodatnia, ujemna lub równa zero. Z określenia logarytmu wynikają podane niżej własności:gdzie: .

Z definicji logarytmu wynikają natomiast następujące równości:gdzie: .

Logarytmem naturalnym nazywamy logarytm o podstawie e . Liczbę e definiuje się następująco: . Jest to liczba niewymierna. Do obliczeń często przyjmujemy:

lub


Funkcja logarytmiczna

Niech . Funkcję daną wzorem , gdzie , nazywamy funkcją logarytmiczną.

Sporządzimy teraz wykres funkcji logarytmicznej, korzystając z następującego twierdzenia:

Dla każdego a różnego od 1 funkcja logarytmiczna o podstawie a jest ciągła w zbiorze R+.


Wykres funkcji :Wykres funkcji logarytmicznej nazywamy krzywą logarytmiczną. Krzywe logarytmiczne o równaniach i są symetryczne względem osi x dla każdego .

Własności funkcji logarytmicznej:
  1. Dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych dodatnich.
  2. Zbiorem wartości jest zbiór liczb rzeczywistych.
  3. Funkcja ma jedno miejsce zerowe: x=1.
  4. Funkcja jest malejąca.
  5. Funkcja jest różnowartościowa.


  1. Dziedziną funkcji jest zbiór liczb rzeczywistych dodatnich.
  2. Zbiorem wartości jest zbiór liczb rzeczywistych.
  3. Funkcja ma jedno miejsce zerowe: x=1.
  4. Funkcja jest rosnąca.
  5. Funkcja jest różnowartościowa.


Własności logarytmów

 • twierdzenie o logarytmie iloczynu


 • Jeżeli a, x i y są liczbami dodatnimi oraz , to:  Logarytm iloczynu liczb dodatnich jest równy sumie logarytmów czynników tego iloczynu.


 • twierdzenie o logarytmie ilorazu


 • Jeżeli a, x i y są liczbami dodatnimi oraz , to:  Logarytm ilorazu liczb dodatnich jest równy różnicy logarytmów dzielnej i dzielnika.


 • twierdzenie o logarytmie potęgi


 • Jeżeli a, x są liczbami dodatnimi oraz , to dla dowolnego prawdziwa jest równość:  Logarytm potęgi o podstawie dodatniej jest równy iloczynowi wykładnika potęgi i logarytmu podstawy tej potęgi.


 • twierdzenie o zmianie podstawy logarytmu


 • Jeżeli a, b, x są liczbami dodatnimi oraz , to:

Logarytmy dziesiętne

Logarytmy o podstawie 10 nazywamy logarytmami dziesiętnymi lub briggsowskimi - od nazwiska angielskiego matematyka Henry Briggsa, który w 1614 roku wprowadził je po raz pierwszy.

Zamiast piszemy krótko , np.Logarytmy dziesiętne znalazły duże zastosowanie w obliczeniach astronomicznych i inżynierskich. Z tego powodu zostały ułożone tablice wartości tych logarytmów (patrz: tablice) i skonstruowano suwak logarytmiczny. Obecnie znaczenie logarytmów zmalało ze względu na wprowadzenie do powszechnego użytku kalkulatorów i innych urządzeń liczących.


Równania i nierówności logarytmiczne

Równaniem logarytmicznym nazywamy takie równanie, w którym niewiadoma występuje tylko w wyrażeniu logarytmowanym lub w podstawie logarytmu.


Nierównością logarytmiczną nazywamy taką nierówność, w której niewiadoma występuje tylko w wyrażeniu logarytmowanym lub w podstawie logarytmu.


Jak wiemy, wyrażenia logarytmowane i podstawa logarytmów muszą być dodatnie, przy czym podstawa logarytmu dodatkowo nie może być równa 1. Ograniczenia te wyznaczają dziedzinę równania lub nierówności logarytmicznej.

Jedną z metod rozwiązywania równań lub nierówności logarytmicznych jest doprowadzenie obu stron równania lub nierówności do logarytmy wyrażenia przy tej samej podstawie. Następnie wykorzystując różnowartościowość lub monotoniczność funkcji logarytmicznej o danej podstawie otrzymujemy związki między wyrażeniami logarytmowanymi. W najprostszych przypadkach możemy korzystać bezpośrednio z definicji logarytmu.

PRZYKŁADY:
 • rozwiąż równanie .


 • Zakładamy, że x+1>0 i x-1>0, czyli .

  Korzystamy ze wzoru na logarytm iloczynu:  Prawą stronę równania zapisujemy w postaci logarytmu:  Korzystamy z różnowartościowości funkcji logarytmicznej:  Rozwiązanie x=-3 jest sprzeczne z założeniem, a więc rozwiązaniem jest: x=3.

 • rozwiąż równanie .


 • Zakładamy, że x>0. Podstawiamy i otrzymujemy równanie:  Wracamy do niewiadomej x i otrzymujemy:  Korzystamy z różnowartościowości funkcji logarytmicznej: • rozwiąż równanie .


 • Zakładamy, że x>0 i , czyli .

  Dwukrotnie korzystamy z różnowartościowości funkcji logarytmicznej: • rozwiąż równanie .


 • Logarytmujemy obie strony równania:  Korzystamy ze wzoru na logarytm potęgi: • rozwiąż nierówność , gdzie x>0.
 • Nie zmieniamy zwrotu nierówności, ponieważ funkcja jest rosnąca. • rozwiąż nierówność .


 • Zakładamy, że x-2>0 i x+2>0, czyli .  Korzystamy z monotoniczności funkcji logarytmicznej:  Po uwzględnieniu założenia, otrzymujemy:fizyka.kopernik.mielec.pl - Logarytmy - wersja do wydruku Logarytmy - wersja do wydruku
Copyright © 2003-    fizyka.kopernik.mielec.pl