Fizyka.kopernik.mielec.pl - serwis fizyczny
 
• Mechanika »  Kinematyka, Dynamika, Praca, moc, energia, Grawitacja, Ruch obrotowy, Statyka, Relatywistyka • Fizyka molekularna i ciepło »  Termodynamika, Gazy, Ciecze, Ciała stałe • Elektryczność i magnetyzm »  Elektrostatyka, Pole elektrostatyczne, Prąd elektryczny stały, Magnetyzm, Elektromagnetyzm • Zjawiska falowe »  Ruch drgający i falowy, Akustyka, Drgania i fale elektromagnetyczne, Optyka • Elementy fizyki wpółczesnej »  Dualizm korpuskularno-falowy, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa • Astronomia »  Astronomia • Zagadnienia matematyczne »  Wektory, Pochodna funkcji, Logarytmy • Tablice »  Jednostki wielkości fizycznych, Właściwości fizyczne, Właściwości elektromagnetyczne i  falowe, Stałe fizyczne, Tablice matematyczne • O stronie »  Autorzy, Bibliografia
 Stałe fizyczne


Stała Symbol Wartość
prędkość światła w próżni
przenikalność magnetyczna próżni
przenikalność elektryczna próżni
impedancja właściwa próżni
stała grawitacji
normalne przyspieszenie ziemskie
stała Plancka
stała Plancka jako jednostka momentu pędu i spinu dla cząstek elementarnych
masa Plancka
długość Plancka
czas Plancka
ładunek elementarny elektronu
masa spoczynkowa elektronu
masa spoczynkowa protonu
masa spoczynkowa neutronu
jednostka masy atomowej
liczba Avogadro
stała Loschmidta w 0°C, 101325 Pa
stała Boltzmanna
stała Faradaya
stała gazowa (na 1 mol)
zero stopni Celsjusza
normalna objętość gazu doskonałego
atmosfera wzorcowa (na poziomie morza)
stała struktury subtelnej
odwrotność stałej struktury subtelnej
promień atomu Bohra
energia Hartree'go
energia spoczynkowa elektronu
energia spoczynkowa protonu
energia spoczynkowa neutronu
stała Rydberga
magneton Bohra
moment magnetyczny elektronu
g - czynnik Landego dla elektronu
magneton jądrowy
moment magnetyczny protonu
giromagnetyczny stosunek protonu
moment magnetyczny protonu w H20, μ'p
częstotliwość rezonansowa protonu dla obszaru H20
współczynnik Stefana-Boltzmanna
pierwsza prędkość kosmiczna
druga prędkość kosmiczna
trzecia prędkość kosmiczna
czwarta prędkość kosmiczna
pierwsza stała promieniowania
druga stała promieniowania


fizyka.kopernik.mielec.pl - Stałe fizyczne - wersja do wydruku Stałe fizyczne - wersja do wydruku
Copyright © 2003-    fizyka.kopernik.mielec.pl