Fizyka.kopernik.mielec.pl - serwis fizyczny
 
• Mechanika »  Kinematyka, Dynamika, Praca, moc, energia, Grawitacja, Ruch obrotowy, Statyka, Relatywistyka • Fizyka molekularna i ciepło »  Termodynamika, Gazy, Ciecze, Ciała stałe • Elektryczność i magnetyzm »  Elektrostatyka, Pole elektrostatyczne, Prąd elektryczny stały, Magnetyzm, Elektromagnetyzm • Zjawiska falowe »  Ruch drgający i falowy, Akustyka, Drgania i fale elektromagnetyczne, Optyka • Elementy fizyki wpółczesnej »  Dualizm korpuskularno-falowy, Fizyka atomowa, Fizyka jądrowa • Astronomia »  Astronomia • Zagadnienia matematyczne »  Wektory, Pochodna funkcji, Logarytmy • Tablice »  Jednostki wielkości fizycznych, Właściwości fizyczne, Właściwości elektromagnetyczne i  falowe, Stałe fizyczne, Tablice matematyczne • O stronie »  Autorzy, Bibliografia

Tablica I.
Przedrostki do tworzenia jednostek wielokrotnych i podwielokrotnych

Nazwa Oznaczenie Znaczenie Nazwa mnożnika
yottaY1024 = 1 000 000 000 000 000 000 000 000kwadrylion
zettaZ1021 = 1 000 000 000 000 000 000 000tryliard
eksaE1018 = 1 000 000 000 000 000 000trylion
petaP1015 = 1 000 000 000 000 000biliard
teraT1012 = 1 000 000 000 000bilion
gigaG109 = 1 000 000 000miliard
megaM106 = 1 000 000milion
kilok103 = 1 000tysiąc
hektoh102 = 100sto
dekada101 = 10dziesięć
--100 = 1-
decyd10-1 = 0,1jedna dziesiąta
centyc10-2 = 0,01jedna setna
milim10-3 = 0,001jedna tysięczna
mikroμ10-6 = 0,000 001jedna milionowa
nanon10-9 = 0,000 000 001jedna miliardowa
pikop10-12 = 0,000 000 000 001jedna bilionowa
femtof10-15 = 0,000 000 000 000 001jedna biliardowa
attoa10-18 = 0,000 000 000 000 000 001jedna trylionowa
zeptoz10-21 = 0,000 000 000 000 000 000 001jedna tryliardowa
yoctoy10-24 = 0,000 000 000 000 000 000 000 001jedna kwadrylionowa


Tablica II.
Jednostki układu SI

Wielkość Jednostki miary
nazwa oznaczenie
A. Jednostki podstawowe
Długość, odległośćmetrm
Masakilogramkg
Czassekundas
Prąd elektrycznyamperA
TemperaturakelwinK
Liczność materiimolmol
Światłośćkandelacd
B. Jednostki uzupełniające
Kąt płaskiradianrad
Kąt bryłowysteradiansr


Metr jest to długość równa 1 659 763.73 długości fali w próżni promieniowania odpowiadającego przejściu między poziomami a2p10 a 5d5 atomu 86Kr (kryptonu 86).

Kilogram jest to masa międzynarodowego wzorca tej jednostki przechowywanego w Międzynarodowym Biurze Miar w Sevres.

Sekunda jest to czas równy 9 192 631 770 okresów promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma nadsubtelnymi poziomami stanu podstawowego atomu 133 (cezu 133).

Amper jest to prąd elektryczny nie zmieniający się, który płynąc w dwóch równoległych prostoliniowych, nieskończenie długich przewodach o przekroju kołowym znikomo małym, umieszczonych w próżni w odległości 1m (metr) od siebie - wywołałby między tymi przewodami siłę 2 · 10-7 N (niutona) na każdy metr długości.

Kelwin jest to 1/273,16 temperatury termodynamicznej punktu potrójnego wody.

Mol jest to liczność materii występująca, gdy liczba cząstek jest równa liczbie atomów zawartych w masie 0,012 kg (kilograma) 12C (węgla 12).
1 mol=6,023 x 1023cząstek
Przy stosowaniu mola należy określić rodzaj cząstek. Mogą nimi być: atomy, drobiny (cząsteczki), jony, elektrony, inne cząstki albo określone zespoły takich cząstek.

Kandela jest to światłość źródła emitującego w określonym kierunku promieniowanie monochromatyczne o częstotliwości 540 x 1012 herców i o natężeniu promieniowania w tym kierunku równym 1/683 wata na steradian. (dawniej definiowano: kandela jest to światłość, jaką ma w kierunku prostopadłym powierzchnia (1/600 00) m2 (metra kwadratowego promiennika zupełnego w temperaturze krzepnięcia platyny pod ciśnieniem 101 325 Pa (paskali)).

Radian jest to kąt płaski, zawarty miedzy dwoma promieniami koła, wycinającymi z jego okręgu łuk o długości równej promieniowi tego koła.

Steradian jest to kąt bryłowy o wierzchołku w środku kuli, wycinający z jego powierzchni część równą powierzchni kwadratu o boku równym promieniowi tej kuli.


Tablica III.
Jednostki pochodne układu SI wybranych wielkości

Wielkość Jednostki miary Wyrażenie jednostek pochodnych za pomocą jednostek podstawowych i uzupełniających Uwagi
nazwa oznacze-
nie
Wielkości mechaniczne
Powierzchniametr kwadratowy Stosowana jest również nazwa: pole powierzchni
Objętośćmetr sześcienny  
Częstotliwośćherc  
Prędkość liniowametr na sekundę Stosuje się do wyrażania prędkości akustycznej
Prędkość kątowaradian na sekundę  
Przyspieszenie liniowemetr na kwadrat sekundy  
Przyspieszenie kątoweradian na kwadrat sekundy  
Gęstość (masy)kilogram na metr sześcienny  
Pędkilogramometr na sekundę  
Siłaniuton  
Moment siłyniutonometr  
Ciśnieniepaskal Stosuje się odpowiednio do wyrażania naprężenia mechanicznego, ciśnienia akustycznego itp.
Napięcie powierzchnioweniuton na metr  
Energia, pracadżul Stosuje się również do wyrażania energii cieplnej (ciepła), energii elektrycznej, energii promieniowania, energii wewnętrznej, entalpii itp.
Udarnośćdżul na metr kwadratowy  
Mocwat Stosowana jest również nazwa: strumień energii. Stosuje się również do wyrażania mocy cieplnej, mocy elektrycznej, mocy promieniowania itp.
Gęstość mocy (powierzchniowa)wat na metr kwadratowy Stosowana jest również nazwa: gęstość strumienia energii. Stosuje się odpowiednio do wyrażania gęstości mocy cieplnej, natężenia napromieniowania, natężenia dźwięku, gęstości mocy promieniowania jonizującego itp.
Lepkość dynamicznapaskalosekunda  
Lepkość kinetycznametr kwadratowy ma sekundę  
Strumień objętościmetr sześcienny na sekundę Stosowana jest również nazwa: przepływ objętości. Stosuje się również do wyrażania prędkości objętościowej akustycznej.
Strumień masykilogram na sekundę Stosowana jest również nazwa: przepływa masy.
Gęstość strumienia masykilogram na sekundę i metr kwadratowy Stosowana jest również nazwa: gęstość przepływu masy.
Wielkości cieplne
Pojemność cieplnadżul na kelwin  
Entalpia właściwadżul na kilogram Stosuje się również do wyrażania energii właściwej, energii wewnętrznej właściwej itp.
Ciepło właściwedżul na kilogram i kelwina Stosowana jest również nazwa: pojemność cieplna właściwa.
Wielkości elektryczne i magnetyczne
Gęstość prądu elektrycznegoamper na metr kwadrat  
Ładunek elektrycznykulomb  
Napięcie elektryczne, siła elektromotoryczna, potencjał elektrycznywolt
Pole elektrycznewolt na metr Stosowana jest również nazwa: natężenie pola elektrycznego.
Pojemność elektrycznafarad  
Opór elektrycznyom Stosuje się do wyrażania: rezystancji, reaktancji i impedancji.
Opór elektryczny właściwy, rezystywność elektrycznaomometr  
Przewodność elektrycznasimens Stosuje się do wyrażania: kondutancji, suspedancji i admitancji.
Przewodność elektryczna właściwa, konduktywność elektrycznasimens na metr W odniesieniu do elektrolitów bywa też stosowana nazwa: przewodność elektryczna właściwa.
Strumień magnetycznyweber Stosowana jest również nazwa: strumień indukcji magnetycznej.
Indukcja magnetycznatesla  
Pole magnetyczneamper na metr Stosowana jest również nazwa: natężenie pola magnetycznego.
Indukcyjnośćhenr  
Siła magnetomotoryczna, napięcie magnetyczneamper  
Wielkości optyczne
Zdolność skupiająca układu optycznegometr do potęgi minus pierwszej  
Liczba falowametr do potęgi minus pierwszej  
Natężenie napromienieniawat na metr kwadratowy  
Napromienieniedżul na metr kwadratowy  
Luminacja energetycznawat na metr kwadratowy i steradian  
Strumień świetlnylumen  
Ilość światłalumenosekunda  
Natężenie oświetlenialuks  
Luminacjakandela na metr kwadratowy  
Naświetlenie luksosekunda  
Wielkości fizykochemiczne
Masa molowakilogram na mol  
Objętość molowametr sześcienny na metr  
Energia wewnętrzna molowadżul na mol  
Pojemność cieplna molowadżul na mol i kelwin  
Stężenie molowemol na metr sześcienny  
Molalnośćmol na kilogram (rozpuszczalnika)  
Wielkości promieniowania jonizującego
Dawka pochłoniętagrej  
Moc dawki pochłoniętejgrej na sekundę  
Dawka ekspozycyjnakulomb na kilogram  
Moc dawki ekspozycyjnejamper na kilogram  
Aktywność ciała promieniotwórczegobekerel  
Gęstość strumienia cząstekmetr do potęgi minus drugiej razy sekunda do potęgi minus pierwszej  


Tablica IV.
Legalne jednostki miar wybranych wielkości nie należące do układu SI

Wielkość Jednostki miary Wyrażenie jednostek pochodnych za pomocą jednostek podstawowych i uzupełniających Uwagi
nazwa oznacze-
nie
Długość, odległośćjednostka astrono-
miczna długości
Jednostka astronomiczna długości jest to długość promienia nieperturbowanej orbity kołowej ciała o masie znikomo małej, które krązy dookoła Słońca z prędkością kątową gwiazdową 0,0017 202 098 950 radiana na dobe mającą 86400 sekund efemerydalnych
Do stosowania w astronomii i dziedzinach związanych.
parsek Parsek jest to odległość środka koła od jego cięciwy o długości 1 UA (jednostka astronomiczna długości) opartej na łuku odpowiadającym kątowi środkowemu 1'' (sekunda)
 
Masatona  
Czasminuta
godzina
doba
Jednostki kalendarzowe dzień, tydzień, miesiąc, rok
Temperaturastopień Celsjusza Dla różnicy temperatur
Stosuje się do wyrażania temperatury Celsjusza t i różnicy temperatur
Kąt płaskistopień  
minuta  
sekunda  
grad  
Powierzchniahektar Stosuje się do wyrażania powierzchni gruntów.
Objętość, pojemnośćlitr Stosuje się do pomiarów objętości płynów i ciał sypkich.
Prędkość liniowakilometr na godzinę  
Prędkość obrotowaobrót na sekundę Stosowana jest również nazwa: częstość obrotów
obrót na minutę  
Gęstość (masy)kilogram na litr Stosuje się do wyrażania gęstości płynów i ciał sypkich.
Energia, pracakilowato-
godzina
 
elektronowolt Elektronowolt jest to energia kinetyczna, jaką uzyskuje elektron po przejściu w próżni drogi miedzy dwoma punktami, gdy różnica potencjałów miedzy tymi punktami jest równa 1V (wolt)
Do stosowania w technice jądrowej i dziedzinach związanych.
Strumień objętościmetr sześcienny na minutę Stosowana również nazwa: przepływ objętości.
metr sześcienny na godzinę  
litr na sekundę  
Strumień masykilogram na godzinę Stosowana jest również nazwa: przepływ masy.
tona na godzinę  
Ładunek elektrycznyampero-
godzina
 
Mocwoltoamper Do wyrażania mocy elektrycznej pozornej.
var Do wyrażania mocy elektrycznej biernej.
Ilość światłalumeno-
godzina
 
Poziom (bezwzględny) ciśnienia akustycznegobel Bel jest to poziom ciśnienia akustycznego występujący, gdy podwojony logarytm dziesiętny stosunku tego ciśnienia do ciśnienia odniesienia (paskala) jest równy 1. 
decybel  
Poziom głośnościfon Fon jest to poziom głośności dźwięku o częstotliwości 1000Hz (herców) i poziomie ciśnienia akustycznego 1 dB (decybel). 
Masa atomowajednostak masy atomowej Jednostka masy atomowej jest to masa atomowa równa części masy atomowej (węgla 12)
 
Objętość molowalitr na mol  
Stężenie molowemol na litr  
Ilość informacjibit Bit jest ilość inforamcji, jaka odpowiada zajściu jednego z dwóch przeciwnych zdarzeń, gdy logarytm przy podstawie 2 odwrotności prawdopodobieństwa tego zdarzenia jest równy 1. 
Strumień informacjibit na sekundę Bit na sekundę jest to strumień informacji, przy którym ilość informacji 1 bit (bit) przepływa przez dany przekrój kanału informacyjnego w czasie 1s (sekunda). 
Zdolność skupiająca układu optycznegodioptria   


fizyka.kopernik.mielec.pl - Jednostki wielkości fizycznych - wersja do wydruku Jednostki wielkości fizycznych - wersja do wydruku
Copyright © 2003-    fizyka.kopernik.mielec.pl